AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB POSICIONAMIENT WEB GIRONA

1.- Dades identificatives

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, l’informem que aquest Avís Legal i Condicions d’ús (en endavant, “Avís Legal”) regulen l’accés i ús del present portal d’Internet posicionamientowebgirona.com (en endavant, “Lloc Web”) titularitat de l’entitat:

 • Titular, Patxi Cano.
 • Domicili social: Travesera de la Rambla Nº6 – 4-1ª
 • DNI 16 045 176
 • Correu electrònic: patcanocolo@gmail.com
 • Telèfon: +34 608 23 67 05

2.- Acceptació

La navegació, així com el simple accés al Lloc Web i / o la simple utilització dels serveis oferts a través del mateix atribueixen la condició d’usuari d’aquesta pàgina web (en endavant, “Usuari”) i implica l’acceptació plena i sense reserves de les condicions incloses en el present Avís Legal.

Patxi Cano es reserva la facultat de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les clàusules del present Avís Legal així com la configuració i, en general, qualsevol altre contingut o servei de la seva pàgina web. La utilització dels serveis i / o el simple accés a la pàgina web, suposa l’acceptació de qualsevol modificació introduïda. Per això, es recomana consultar periòdicament el present document, així com les seves posteriors modificacions. Així mateix, la utilització del Lloc Web es troba sotmesa a la Política de Privadesa i Política de Cookies posades en coneixement de l’usuari a través d’aquest lloc web i que completen el present Avís Legal.

3.- Ús del lloc web

L’Usuari és conscient i accepta voluntària i expressament que l’ús del Lloc Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web així com els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic. En la utilització del Lloc Web, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, queda prohibit:

 • Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc Web, a cap servidor per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim.
 • Dur a terme qualsevol conducta que pugui danyar, interrompre o provocar qualsevol error de funcionament del Lloc Web o en l’equip d’un tercer, en particular provocar la saturació innecessària en la infraestructura del lloc web així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc web.
 • Transmetre, instal·lar o publicar qualsevol programa, virus o arxiu perjudicial.
 • Recollir, difondre o posar a disposició de tercers, dades de caràcter personal d’altres usuaris.
 • Reproduir, distribuir o manipular els continguts del lloc web, sense autorització expressa del titular.

4.- Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda en el Lloc Web (imatges, marques, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat exclusiva de Patxi Cano.

Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document o en el Lloc Web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris, sense que pugui entendre que l’accés o ús del lloc web atribueixi a l’Usuari dret algun sobre les citades marques i els altres signes distintius registrats.

L’usuari queda únicament autoritzat per visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) i no siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, queden expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per Patxi Cano i / o el titular dels corresponents drets. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

 • L’usuari no es troba autoritzat per emprar la informació continguda en el Lloc Web amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial així com comercialitzar en qualsevol manera aquesta informació).
 • L’usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el “copyright”, així com qualssevol mecanismes de protecció.
 • L’usuari no es troba autoritzat per desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en què s’emmagatzema la informació del lloc web. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat industrial i intel·lectual de Patxi Cano, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

En el cas que l’usuari envia informació de qualsevol tipus a Patxi Cano a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho, que no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial.

5.- Política d’enllaços

Patxi Cano no controla els continguts, les condicions d’ús o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

L’Usuari reconeix i accepta que Patxi Cano no és responsable de la disponibilitat dels llocs web de tercers i no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a continguts de tercers a través de les possibles connexions, vincles o links dels llocs enllaçats des del Lloc Web.

La funció que, si escau, podrien tenir tals hiperlenlaces o dispositius tècnics d’enllaç (p.e. links, banners o botons) és exclusivament la d’informar els usuaris sobre l’existència d’altres fonts d’informació o altres continguts i serveis d’Internet. Patxi Cano no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (p.e. links o botons) o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels usuaris als mateixos (llocs enllaçats). Aquests continguts de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Patxi Cano no pot controlar la licitud de tals continguts ni la qualitat dels serveis oferts en els mateixos. Patxi Cano no ofereix ni comercialitza per si i / o per mitjà de tercers la informació, continguts i serveis disponibles en els llocs web enllaçats, ni aprova, supervisa o controla de cap manera els continguts i serveis així com qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els mateixos, assumint l’Usuari de manera exclusiva tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

D’altra banda, queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços o dispositius tècnics d’enllaç (pe links, banners o botons) amb fins mercantils en pàgines web alienes a Patxi Cano, que permetin l’accés al present domini, sense el consentiment previ i per escrit de Patxi Cano. En tot cas, l’existència d’aquests hiperenllaços, no implicarà, en cap cas, l’existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç, ni l’acceptació per part de Patxi Cano dels seus continguts o serveis. En tot cas, Patxi Cano es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (pe links, banners o botons) al seu lloc web, especialment, en els supòsits d’il·licitud de l’activitat o continguts del lloc web en què s’inclou l’hiperenllaç o al dispositiu tècnic d’enllaç.

6.- Limitació de responsabilitat

Patxi Cano declara que ha adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries, dins les seves possibilitats, per garantir el bon funcionament del lloc web i es compromet a realitzar millores periòdiques per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta web.

Patxi Cano no garanteix ni es fa responsable de:

 • La disponibilidad ni la continuidad de los contenidos de su página web.
 • La inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos.
 • La utilització que l’Usuari realitzi del contingut del lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.
 • Els possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.
 • De l’estat dels enllaços o links que conté aquest lloc web i que poden conduir a l’Usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers. Patxi Cano no respon ni dels continguts ni de l’estat d’aquests llocs i pàgines web. L’accés a les mateixes a través d’aquest Lloc Web tampoc implica que Patxi Cano recomani o aprovi els seus contingutsL’absència d’errors en aquests continguLes interrupcions temporals del servei, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al control de Patxi Cano, i / o es deguin a l’actuació dolosa o culposa de l’usuari i / o vinguin causades per força major.

7.- Confidencialidad y Protección de datos

Totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat.

8.- Condicions generals d’ús de perfils socials

Les xarxes socials d’Patxi Cano poden incloure opinions, recomanacions o manifestacions de tercers, que no reflecteixen necessàriament les opinions de Patxi Cano ni indiquen el seu compromís amb una determinada línia d’actuació.

La informació proporcionada a través del perfil de Patxi Cano a les xarxes socials no ha de considerar en cap cas assimilable a l’assessorament professional i presencial.

Patxi Cano no es fa responsable de les actuacions dels usuaris, assumint aquests totes les responsabilitats que poguessin derivar-se:

Si apareix publicada a la xarxa social qualsevol informació que no hagués estat publicada o compartida per part de Patxi Cano, o que, si s’escau hagués estat publicada per un tercer aliè.

Si la xarxa social no es troba operativa per raons tècniques imputables a l’amo de la pròpia plataforma, tercers o causes imprevisibles o de força major, sent aquestes circumstàncies responsabilitat de la xarxa social, o, si s’escau del tercer.

Si la xarxa social modifica qualssevol dels seus avisos legals i / o condicions d’ús.

 9.- Ús de Cookies

Aquest lloc web utilitza cookies. Tota la informació sobre elles està recollida en la nostra Política de Cookies. 

 10.- Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions (en endavant, “Notificacions”) per part de l’usuari a Patxi Cano es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es dirigeixin a través dels formularis habilitats en el Lloc Web, així com aquelles que s’enviïn a la següent adreça de correu electrònic: patcanocolo@gmail.com. Així mateix, totes les Notificacions que realitzi Patxi Cano l’usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades aportades per l’usuari i a través de qualsevol mitjà de comunicació valgut en Dret. A aquests efectes, l’Usuari manifesta i garanteix que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes i que els mantindrà degudament actualitzats.

11.- Durada i terminació

L’existència del lloc web així com la prestació dels continguts oferts en el mateix té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, Patxi Cano està legitimada per donar per acabada o suspendre la prestació dels referits serveis i cancel·lar el lloc web en qualsevol moment.

12.- Llei aplicable i jurisdicció

Tota qüestió litigiosa relacionada amb la utilització d’aquest lloc web estarà sotmesa a la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i / o continguts del lloc web així com sobre la interpretació , aplicació, compliment i / o incompliment del que aquí s’estableix als Jutjats i Tribunals competents.

El present Avís Legal i Condicions d’ús es troben actualitzats a data 2017.12.22.